НП "Отново заедно"

Учебната 2021/2022 година 

През изминалата 2021/2022 учебна година ОУ “ Христо Ботев “ с. Бреница участва в НП “Отново заедно”. Ученици от I до VII клас с ръководители Ивалин Цолов, Катерина Георгиева и Йордан Пенкьовски посетиха гр. Банско, зимен ски курорт Боровец, с. Рибарица и с. Чифлика. Националната програма предлага занимания по интереси, игри в басейна, песни и танци, които бяха само част от забавленията, в които групите ученици се включиха. Програмата, предоставена от МОН предлага възможност за учене чрез забавни игри. Децата не само се запознават с техни връстници, но и научават много нови неща! Изключително сме доволни, че успяхме да се включим отново.

І. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА 

През последните две учебни година учениците в по-голяма част от учебното време се обучават неприсъствено, поради въведената извънредната епидемична обстановка в страната, свързана с COVID-19. В училищата в страната стартира обучение от разстояние в електронна среда и се въведе дистанционна форма на обучение. В резултат на това е дестабилизирано емоционалното и физическото състояние на учениците. Настоящата програма е за провеждане на финансирани от централния бюджет шестдневни ученически туристически пътувания за ученици с цел преодоляване на последствията от COVID-19, в т.ч. липсата на активен социален живот.

 Дейностите, които ще се реализират по време на програмата, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, което е и приоритет на държавната политика. Програмата предвижда и занимания в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта.

 За да развиват своите способности във всяка една област, децата и учениците трябва да използват различни активности, да водят здравословен начин на живот, да умеят да работят в екип. От основна важност е подкрепата на родителите за включване на повече ученици в различни дейности, с цел запазване и укрепване на тяхното физическо и емоционално здраве. За преодоляване на негативните тенденции в условията на настоящата пандемична криза е необходимо реализирането на активна почивка на учениците през летните месеци на годината, когато има много възможности за отдих, спорт и други занимания на открито. 

Осъществяването на програмата ще насърчи възстановяването на комуникацията между учениците, ще допринесе за обогатяването на тяхната култура, ще стимулира работата им в екип, ще създаде условия за увеличаване на физическата им активност, което е от важно значение за присъственото започване и провеждане на образователния процес през следващата учебна година. 

Срок за изпълнение на програмата: до 14 септември 2021 г. 

Общ бюджет на програмата: 15 000 000 лв. 

ІІ. ЦЕЛИ 

1. Обща цел Създаване на условия за дейности и комуникация на ученици и учители извън училището и семейство за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение през последните две учебни години и за подпомагане на социализацията им. 

2. Специфични цели • повишаване на интелектуалното, емоционалното, социалното, духовнонравственото и физическото развитие на учениците чрез дейности за тяхната обща подкрепа; • опознаване, съхраняване и утвърждаване на българските национални традиции и културни ценности; • придобиване на компетентности от учениците, необходими за успешната им личностна реализация и за активния им граждански живот в съвременните общности; • укрепване на емоционалното и физическото здраве на учениците и учителите. 

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • подобрено емоционално и физическо състояние на учениците, подобрени комуникационни умения и повишена социална активност; • засилен интерес от страна на ученици и учители за съвместна работа и комуникация в условията на извънучилищна и на несемейна среда; • реализирани дейности за обща подкрепа, насочени към интелектуалното, емоционалното, социалното, духовно-нравственото и физическото развитие на учениците.

 ІV. ОБХВАТ И БЕНЕФИЦИЕНТИ 

Програмата се изпълнява на територията на Република България и обхваща държавни и общински училища на територията на страната, и е предназначена за ученици от I клас до XI клас през учебната 2020/2021 г. и ръководители на групи, като на всеки 10 ученика има не по-малко от 1 възрастен. Участници в ученическите туристически пътувания са ученици от I клас до XI клас, учители, други педагогически специалисти, възпитатели, психолози, педагогически съветници и медицински специалисти от училищата и Центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) - по преценка на ръководителя на институцията - инициатор на пътуването. 3 Ръководители на групи могат да бъдат учители, а по изключение и други педагогически специалисти. 

Децата и младежите в ученическа възраст, които посещават ЦСОП, могат да бъдат включен в туристическите пътувания от квотата на съответното училище, където са записани. Координаторът по чл. 7, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г., в съответното училище може да предложи от квотата на училището, сформирани съвместно с ЦСОП групи от деца със специални образователни потребности, като всички в групата трябва да са ученици от едно училище. 

Бенефициенти на средствата по програмата са училищата, които са посредник при заплащане от страна на държавата на цената на туристическия пакет на туроператорските фирми, организатори на ученическото туристическо пътуване. Крайната цел е да бъде обезпечено шестдневното пътуване на всички участници по настоящата програма. За туроператорите не се генерира икономическо предимство в сравнимата ситуация без публична намеса и сделките ще се осъществяват при пряко установимо съответствие с пазарните условия по смисъла на т. 89-96 от Известие на Комисията относно понятието за държавна помощ. Разходването на ресурса се извършва в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки. 

V. ДЕЙНОСТИ 

1. Осигуряване на финансиран от централния бюджет туристически пакет (настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности) за всички участници, включени в програмата.

 2. Организиране на посещения на културно-исторически забележителности, музеи, занаятчийски работилници, спортни изяви, театри, кина и други. 

3. Организиране и провеждане на различни спортни активности, дискусии и образователни игри в различни области. 

4. Провеждане на срещи и дейности с изявени личности. 

(Всички дейности, които се организират и провеждат по време на ученическите туристически пътувания, следва да бъдат съобразени с местоположението на туристическия обект, в който се намират учениците, и с условията, които те предоставят.)

Изпълнение на програмата:

Педагогическият съвет на училището взе решение за участие в НП „Отново заедно“. Определи броят на групите: 1 сборна група за ученици в прогимназиален етап. Ръководители на ученическите туристически пътувания по Национална програма “Отново заедно”, МОН, 2021 година са Христина Каменовска и Йордан Пенкьовски. Ученическото туристическо пътуване се проведе в периода 04 септември 2021 г. – 09 септември 2021 г.

Критерии за подбор на ученици от прогимназиален етап

  1. Ученици с най-дълго присъствие в ОРЕС платформа.
  2. Ученици с постигнат най-висок успех през учебната 2020/2021 година

Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот " - "Първи стъпки в плетенето", "Изработване на мартеници и гривни"