Публикации

Показват се публикации от декември, 2016

Правилник

ПРАВИЛНИК   за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г. Издаден от министъра на образованието и науката Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата. Чл. 2. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им. Глава втора СЪЗДАВАНЕ И УСТРОЙСТВО Чл. 3. Обществен съвет се създава към всяка детска градина и всяко училище с изключение на духовните училища, вечерните училища, училищата към местата за лишаване от свобода, възпитателните училища интернати и социално-педагогическите интернати, както и на частните детски градини и частните училища, които не получават средства от държавния бюджет. Чл. 4. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един пре