Защита на лични данни

Администратор на лични данни:

Основно Училище "Христо Ботев"


Адрес:

с. Бреница, общ. Кнежа, обл. Плевен, ул. "Христо Ботев" №12


Представлявано от:

Веселка Мирковска - Директор на ОУ "Христо Ботев"

тел. 0879 45 25 14


Длъжностно лице по защита на личните данни:

Цветослав Пенкьовски

тел. 0896 71 80 30

e-mail: Tsvetoslav_67@abv.bg


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с.БРЕНИЦА

ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“,   в качеството си юридическо лице е администратор на личните данни на лицата, на които обработва личните данни при осъществяване на своите функции.
Като администратор на лични данни, ОУ „Христо Ботев“,  прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност Ви предоставяме информация относно начина, по който използваме вашите данни и осигуряваме тяхната защита и сигурност.
Актуализираме нашето съобщение за поверителност, за да отразим промените, които сме направили като част от нашия постоянен ангажимент да бъдем прозрачни.
Предприехме тези промени, за да отговорим на новите стандарти, въведени от Общия регламент за защита на данните (GDPR), в сила от 25.05.2018г.
С настоящото съобщение за поверителност Ви информираме как ние от администрацията на ОУ „Христо Ботев“,  събираме, съхраняваме и обработваме вашата лична информация и какви са вашите информационни права.
Вашите права ще бъдат различни, тъй като ние изпълняваме широк кръг публични, административни и обществени функции. Затова ще намерите връзки към допълнителни съобщения, за да разберете как се използва Вашата информация и как да упражните Вашите права.


1. С каква цел обработваме личните данни и на какви правни основания?
Училището обработва личните данни само за целите, за които са събрани, и не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани с организиране на учебния процес, подпомагане на обучението, издаване на документи, отговарящи на държавните изисквания.
Като образователна институция ние имаме законово задължение да поддържаме Регистър за подлежащи на обучение, дневници, лични дела, да издаваме ученическа книжка, уверение, академична справка, удостоверение за завършен клас или етап на образование, свидетелства за основно образование. Тези документи имат задължителни атрибути и по закон съдържат по-голям набор от лични данни като: ЕГН, дата и място на раждане, постоянен адрес, снимка и др.
Имаме законовото задължение да обработваме Ваши лични данни при кандидатстване и получаване на стипендии.
Вашите данни като адрес, телефонен номер и електронната поща, са необходими за комуникацията на училището със семейството на ученика.
При необходимост ще бъдем длъжни да споделим тази информация с правоохранителните органи.
При никакви обстоятелства училището няма да разкрива информация или данни, които:
• биха причинили вреда на детето
• биха посочвали, че детето е или е било обект на злоупотреба или има риск от това, освен когато разкриването не би било в най-добрия интерес на детето
• биха позволили друго лице да бъде идентифицирано, освен ако лицето е служител на училището или лицето не е дало съгласие, или е разумно в обстоятелствата да се разкрие информацията без съгласието. Изключението от разкриването не се прилага, ако информацията може да бъде редактирана така, че името или идентификационните данни на лицето да бъдат премахнати
• биха били под формата на справка, дадена на друго училище или друго място за обучение и обучение, потенциалния работодател на детето или друго лице


2. Какви са нашите задължения като администратор на лични данни?
• да защитаваме личните данни чрез подходящи мерки за сигурност;
• да уведомяваме органите за нарушения на сигурността на личните данни;
• да документираме обработването личните данни;
• да водим подробни записи за дейностите по обработка на данните и получаване на съгласие


3. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?
Вашите лични данни се съхраняват за различни периоди от време, но само толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на целите, за които сме ги събрали. Сроковете за съхранение на архиви с лични данни са определени със Закона за държавния архив, Закона за счетоводството. След изтичане на този срок личните данни се унищожават по определения ред.
Най-дългият срок за съхранение на лични данни е свързан със законовото ни задължение да издаваме дубликати на свидетелства за основно образование и удостоверения за завършен начален етап на основно образование. 
Срокът за съхранение на данните, съдържащи се в тях е 50 г. Данните се съхраняват в училищния архив при строги правила и ограничен достъп и ги използваме само при заявление за издаване на дубликат.

4. На кого предоставяме личните данни ?
ОУ „Христо Ботев“, с. Бреница
има законово задължение да предоставя личните данни на:

 • РУО и МОН
 • За изпълнение на дейности на НОИ, НАП и МВР при определени условия за предотвратяване на измама или престъпление
 • Съдебни органи, контролни органи, органи на местното самоуправление.
5. Какви права имат лицата субект на лични данни?
 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.
6. Защитени ли са личните данни?
Правим най-доброто, за да защитим поверените ни лични данни, прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват на хартиен носител и в електронен вид.
Хартиените носители са с ограничен достъп, изрично и персонално разрешен от администратора за определени служебни лица и се съхраняват в помещения и на места, които са под режим на заключване и оборудвани със сигнално-охранителна техника.
Личните данни на електронни носители се съхраняват и трансферират само криптирани.
УТВЪРЖАВАМ!

ВЕСЕЛКА МИРКОВСКА
Директор на ОУ „Христо Ботев“, с. Бреница


Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

141 години от обесването на Васил Левски