Публикации

Показват се публикации от септември, 2017

Училищен правилник 2017/2018 год.

П Р А В И Л Н И К За Дейността   на   училището За   учебната   2017/2018 г. ГЛАВА   ПЪРВА Раздел І : Общи положения 1.Този правилник урежда устройството, функциите и управлението на училището. 2. Правилникът определя структурата и функциите на ръководство и управление на училището,организацията на учебно-възпитателната работа, правата и задълженията на обекта и субекта на учебно-възпитателния процес. 3. С настоящият правилник се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на основните цели и принципи   на учебно-възпитателния процес,конкретно за условията на училището, произтичащи от ЗПУО /Раздел ІІ,чл.3./, закона за степента на образование, общообразователния минимум, учебния план и Закона за професионалното образование и обучение. 4. Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците,както и дискриминацията на основата на пол, народност, етническа принадлежност и