Образование за утрешния ден

През декември 2016г. ОУ"Христо Ботев" с.Бреница бе включено в проект №BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"
Продължителността на проекта е 36 месеца.

Основна цел на проекта е въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфични цели:1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;
5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Целеви групи по проекта са:
1.Деца и ученици
2.Учители
3.Директори
4.Други педагогически специалисти
5.Родители

Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд /ЕСФ/.
Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ - 85% и от Държавния бюджет на Република България - 15%.

За учебната 2019/2020г. училището е включено в:

Дейност 6: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности / допълнителни занимания по ключови дейности и умения - базови/ и е сформиран клуб по интереси с участието на 15 ученици с ръководител Цветослав Пенкьовски - ЗДУД

Дейност 2 :Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).
Доставен мултимедиен дисплей за визуализация на интерактивно съдържание.

Техниката е инсталирана в учебен кабинет с изградена гарантирана комуникационна свързаност, позволяваща достъп до облачна платформа и пълноценно използване на наличните образователни ресурси при гарантиране на сигурността на комуникациите и информационния обмен.

https://www.mon.bg/bg/100725  -към сайт на МОН с информация за проекта
https://oud.mon.bg/-към електронната платформа на проекта

За учебната 2023/2024г. училището е включено в:

Дейност 6: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности / допълнителни занимания по ключови дейности и умения - базови/ и е сформиран клуб по интереси с участието на 15 ученици с ръководител Цветослав Пенкьовски - ЗДУД и клуб по интереси с участието на 15 ученици с ръководител Капка Кузманчовска - начален учител и учител по Информационни технологии.
Дейност 3:
3.4. Обучение на учители с дигитални ресурси и внедрената реформа за образователни ресурси и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ. Обучението по проекта бе проведено в к-с Боровец, х-л Еуфория на 02-03.12.2023г. с обучителна организация : "ОРАК ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД гр. София на тема: "Интерактивна дигитална платформа за обучение - MOZABOOK"

Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот " - "Първи стъпки в плетенето", "Изработване на мартеници и гривни"