Прием

Училищен план прием за учебната 2023/2024г.
Училищен план прием за учебната 2022/2023г.Училищен план прием за учебната 2021/2022г.


Училищен план прием за учебната 2019/2020г.Училищен план прием за учебната 2018/2019г.


Училищен план прием за учебната 2017/2018 г. 

 

   1.Брой на паралелките в І и V клас

      1.1.Брой на паралелките в І клас    -  една паралелка

      1.2.Брой на паралелките в V клас   - една паралелка

   2.Брой на местата в паралелките в І и V клас

       2.1.Брой на местата в паралелките в І клас – 22

       2.2.Брой на местата в паралелките в V клас – 26

  3.Промяна броя на паралелките в останалите класове и свободни места в тях:

       3.1. ІІ клас  - 1 паралелка  - 22 места – свободни – 8

       3.2. ІІІ клас – 1 паралелка – 22 места – свободни - 3

       3.3. ІV клас  - 1 паралелка  - 22 места – свободни – 10

       3.4. VІ клас – 1 паралелка – 26 места – свободни - 5

       3.5. VІІ клас  - 1 паралелка  - 26 места – свободни – 6

   4.Класове за които се предвижда целодневна организация на учибния ден

       4.1.ГЦОУД за учениците от І и ІІ клас – 1 сборна – 28 места

       4.2.ГЦОУД за учениците от ІІІ и ІV клас – 1 сборна – 28 места

       4.3.ГЦОУД за учениците от V и VІІ клас – 1 сборна – 28 места

       4.4.ГЦОУД за учениците от VІ и VІІ клас – 1 сборна – 28 места


Училищна комисия по прием в І клас:

Председател: Г.Тодорова

Член: М.Янева

Училищна комисия по прием в V клас:

Председател: В.Ангелова

Член: Сн.Цокова

Комисиите се задължават да извършат всички дейности по приема на учениците

Необходими документи:

1.Заявление от родител

2.Копие на акт за раждане на детето

3.Заявление(декларация) за включване в ГЦОУД

4.Удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас

Удостоверение за завършен начален етап на образование

5.Декларация на родителя, в случай че детето не е посещавало подготвителна група/подготвителен клас


 

СРОКОВЕ

Прием І клас

 1.  Проучване желанията на родителите на бъдещите първокласници, децата им да се обучават в ОУ"Хр.Ботев" - До 28.04.2017 г., отг. Г.Тодорова-нач.у-л; М.Янева - нач.у-л

2. Подаване на заявления /молби/ по установен образец от родителите /настойниците/ на бъдещите първокласници за записване в училището - до 12.05.2017 г., отг. Г.Тодорова - нач.у-л

3. Подаване на заявления по установения образец от родителите /настойниците/ на бъдещите първокласници за проучване на желанията за обучение по чужд език, ИУЧ, ГЦУО в училището - до 12.05.2017 г., отг. Г.Тодорова - нач.у-л

4. Записване в І клас със следните документи:                                     

а) Удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище /оригинал/ или Декларация от родителя /настойника/ в случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас.    

б) Копие на акта за раждане     

в) Здравна карта            

5. Изготвяне на списъци на приетите първокласници - 05.06.2017 г., отг. Г.Тодорова - нач.у-л

6. Утвърждаване на приема и разпределението по паралелки на учениците в І клас за учебната 2017/2018 година - 15.09.2017 г., отг. Директор

7. Обявяване на списъците на приетите в І клас ученици за учебната 2017/2018 година, разпределени по паралелки - 15.09.2017 г., отг. Цв.Пенкьовски - ЗДУД

Прием V клас 

1. Проучване желанията на родителите на бъдещите петокласници, децата им да се обучават в ОУ"Хр.Ботев" - до 28.04.2017 г. , отг. В.Ангелова-ст.у-л по история и цивилиз.; Сн.Цокова - ст. у-л по ИТ   

2. Подаване на заявления /молби/ по установен образец от родителите /настойниците/ на бъдещите петокласници за записване в училището - до 12.05.2017 г., отг. В.Ангелова-ст.у-л по история и цивилиз.

3. Подаване на заявления по установения образец от родителите /настойниците/ на бъдещите петокласници за проучване на желанията за обучение по чужд език, ИУЧ, ГЦУО в училището - до 12.05.2017 г., отг. В.Ангелова-ст.у-л по история и цивилиз.

4. Записване в V клас със следните документи:  

а) Удостоверение за завършен начален етап в училище оригинал  

б) Копие на акта за раждане    

в) Здравна карта

5. Изготвяне на списъци на приетите петокласници - 05.06.2017 г., отг. В.Ангелова-ст.у-л по история и цивилиз.

6. Утвърждаване на приема и разпределението по паралелки на учениците в V клас за учебната 2017/2018 година - 15.09.2017 г., отг. Директор

7. Обявяване на списъците на приетите в V клас ученици за учебната 2017/2018 година, разпределени по паралелки - 15.09.2017 г., отг. Цв.Пенкьовски - ЗДУД

Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот " - "Първи стъпки в плетенето", "Изработване на мартеници и гривни"