НП "Иновации в действие"

 ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

1. Обща цел

Пряка и целенасочена подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен, популяризиране и мултиплициране на своите иновативни практики и продукти. Осигуряване на подкрепа за мотивирано разширяване и устойчивост на училищните иновации чрез училищна мобилност, форуми, информационна платформа и мрежа на иновативните училища.

2. Конкретни (специфични) цели

2.1. Създаване на мрежа от иновативни училища според вида на прилаганата иновация, общите цели и задачи.

2.2. Създаване на работещи връзки между училища, вписани в Списъка на иновативните училища и училища, които имат сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна. По - активно включване на учениците в иновативните процеси. 2.2.3. Създаване на иновативно пространство между училища в партньорство с общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения.

2.4. Създаване на условия за мултиплициране и партньорство за иновации и добри педагогически практики:

2.4.1. Изграждане на уеб базирано пространство за обмяна на информация и публикуване изпълнение на програми за иновации и представяне на иновативни продукти.

2.4.2. Актуализиране на информационна система за подпомагане изграждането на мрежата на иновативни училища и училища , търсещи и прилагащи иновативни практики.

2.5. Информираност и публичност за провеждащите се иновации в българските училища.

2.6. Научен анализ на иновациите в училищното образование.

Реализация на проекта:

В периода 20.04.2023г. до 22.04.2023г. осъществихме мобилност по програмата с иновативно училище ОУ „Христо Г. Данов“ с. Розино.

Учители и ученици от ОУ „Христо Ботев“ с. Бреница се включиха в поредица от дейности, насочени към обмяна на обективни практики в областта на образователните иновации.

 

Иновация:  „Въвеждане на нов учебен предмет „Дигитална математика“

Чрез въвеждане на предмета „Дигитална математика“ в 1-4клас

 

Конкретните  цели свързани с иновативната  паралелка са:

Ø Повишаване на постиженията по математика.

Ø Формиране на увереност в себе си.

Ø Повишаване на мотивацията за учене.

Ø Получаване на удовлетворение от ученето.

Ø Прилагане на изследователски подходи в обучителния процес.

Ø Превръщане на учебния процес в творчески.

Ø Използване на множество електронни ресурси.

Ø Ръководителят ще придобие практически опит в работа с интерактивна, обучителна среда.

 

Насочеността на иновацията е:

- въвеждане на  иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението;

- използване на нови методи на преподаване;

Иновативната обучителна система е гъвкава и мотивираща. Провокира интереса на учениците и ги стимулира за успех.

Тази иновативна система позволява на всеки ученик да усвои материала, като намалява до минимум нивото на раздразнение,  изгубване на интерес, или отпадане от учебен процес. Системата е под формата на обучителни игри, които задържат интереса на малките ученици. Разполага със забавни и любими герои, които им помагат да мислят в креативна насока.В периода 11.05.2023г. до 13.05.2023г. ОУ „Н. Й. Вапцаров“  - град Разград бе проведена домакинска среща по НП „Иновации в действие“. Учителите се включиха в мобилността. Целта на посещението беше споделяне на добри практики и обмяна на опит. Бяхме посрещнати и запознати с иновацията „Лудогорието – минало и настояще“.

Основни методи на иновацията:

      Иновацията се основава на концепцията за учене чрез преживяване и опит, на активните и интерактивните методи на обучение, на интердисциплинарния подход и на проектно – базираното обучение.

      Иновацията е насочена към овладяване на знания, умения и отношения на Лудогорието, както и с изграждането на достъпни социални и граждански компетентности на учениците. Надграждат се знания за българската и  в частност капанска идентичност.  Разширяват се знанията за разнообразието на българската природа, празници, традиции и обичаи, постижения на съвременни Лудогорски дейци на културата и спорта.

    

Основни цели на иновацията:

Ø критично мислене, решаване на проблеми, аргументиране, анализ, интерпретиране, концептуален синтез;

Ø творчество, артистичност, любопитство, въображение иновации, лично изразяване;

Ø опазване на околната среда и разбиране на екосистемите;

Ø разграничават природни и културни забележителности в района;

Ø разбират ролята на паметниците за съхраняване на историческата памет;

Ø инициират и участват в дейности за опазване на природните богатства и на културното наследство на региона;

Ø откриват нравствени послания на битови празници и обичаи на различни етнически групи;

Ø издирват и запознават с делата на ярки личности в областта на спорта, културата, музиката, етносите, историята и традициите в Лудогорието;

Ø иницииране на традиционни училищни тържества и благотворителни каузи;


Брошура
Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот " - "Първи стъпки в плетенето", "Изработване на мартеници и гривни"