Занимания по интереси

Клубове през учебната 2023/2024г.


Клубове през учебната 2022/2023 г.

Клуб "Това е моят бизнес" с ръководител Лъчезара Генова

Описание: С програмата ще покажем на учениците връзката и значението на образованието с бъдещата им трудова дейност чрез последователни и съгласувани помежду си дейности по предприемачество и бизнес. Така ще помогнем на учениците да разберат света на икономиката и ще ги подготвим за бъдещето им обучение и постижения през целият им живот. Чрез разнообразни практически дейности учениците ще разберат по-добре връзката между това, което изучават в училище и успешното си бъдещо участие в стопанския живот на страната.
Клуб "Шах" с ръководител Цветослав Пенкьовски

Описание: Осмисляне времето на учениците чрез допълнителни знания, умения и компетенции и насочване към предпочитаната от тях личностна изява. Този проект представя играта с най-необятни възможности и варианти - шахмат. Идеята на проекта е да бъде полезен на всеки любител шахматист - от начинаещите до напредналите.
Клуб "Тенис на маса" с ръководител Йордан Пенкьовски

Описание: В дейността на клуба учениците ще могат да познават и разграниават основни изисквания, понятия и правила в този вид спорт. Ще подобрят физическата си дееспособност и обогатяват двигателния си опит. Ще формират отношение и интерес към този вид спорт и свързаните с него образователни, здравни и социални аспекти.
Клуб "Занимателна математика" с ръководител Преслава Кузманчовска

Описание: Извънкласна дейност за развитие на критично мислене, увереност и творчески подход за справяне с различни ситуации. Посредством откривателски игрови подход, логически задачи и двигателни дейности всяко дете прави своите смели крачки към едно по-добро бъдеще. Забавна аритметика, забавна геометрия, забавна логика, математика в природата и изкуството.
Клубове през учебната 2021/2022 г.

Клуб "Религия и ценности" с ръководител Антоанета Иванова

линк към дейности: Клуб "Религия и ценности"

І. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО:

1. Работата в клуба по „Религия и ценности“ ще даде на учениците религиозни познания за традиционната за Република България религия – Православието, като основен градивен елемент в социалния, духовния и културния живот на българите.

2. Информацията, която те ще получават за живота и дейността на Иисус Христос, за Богородица и за други християнски светци, както за храма да им даде възможност да разширят културата си и да бъдат приобщени към християнските добродетели, които са залегнали в основата на изграждащата им ценностна система.

3. Обучението ще помогне на учениците да си изяснят важни въпроси като въпросите за : доверие и приятелство, вяра, щедрост, грижа, щастие, смисъла на живота, състрадание и милосърдие, доброта и задължения, уважение и почит, търпение и дълг, спасението, справедливостта, мира, любовта към близкия и към Бог, неуспеха, вината, прошката, надеждата и др.

4. Да даде на малките ученици духовни опори, които да послужат за здрава основа в процеса на личностното им изграждане като създатели на високо морално гражданско общество.

5. Учениците следва да израстват като добри духовно извисени, толерантни личности с любов към ближния, дълг към семейството, отговорност към обществото.

                II. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Разбира, че да живеем заедно е естествено и благодатно; трябва да се разбираме и да се ценим;

2. Разбира приятелството като трайна взаимна добронамереност и осъзнава границите в приятелските отношения /полезно и непозволено/;

3. Разбира значението на доверието и значението на верността, за да бъде едно приятелство запазено;

4. Осъзнава разликата между гордост и възгордяване, както и каква е връзката между доверието и вярата и тяхната разлика;

5. Разбира важността на молитвата, която е разговор с Бога и осъзнава, че той не винаги изпълнява нашите молитви, защото е важно за какво се молим и дали то е полезно за нас или не е;

6. Може да разбере, че богатството е материално и духовно, както и да разпознава формите му;

7. Разбира, че грижата е ценност и добродетел и развива добро отношение към по-слабите, както и открива смисъла на поговорката  „Приятел в нужда се познава“;

8. Разбира смисъла на това да правиш добро и осъзнава, че правенето на добро носи удовлетвореност и умее да върши добри дела;

9. Разбира болката като премеждие, което отминава и може да разраничи физическа от душевна болка; Осъзнава болестта като естествено затруднение при хората и живите същества и разбира значението на болнична и извънболнична помощ за болните хора;

10. Осъзнава, че има разлики в това, което хората притежават; Разбира ценността на това човек да прави дарение, както и различните форми за подпомагане на бедни и социално слаби;

11. Учи се да цени добрите родителски съвети и развива добър нрав към своите родители; Запознава се с достойнството на предците и светците и изгражда представа за светлия им пример ;

12. Разбира значението на свещените места и храмовете и познава формите и целите на молитвата и богослужението;

13. Разбира важността на добрите отношения  и това, че те трябва да прерастнат в любов към ближния, защото любовта предполага готовност за отдаване на внимание и цени и уважава по-възръстните;


 

Клуб "Мажоретки" с ръководител Аксения Кънчева

линкове към дейности:

https://www.facebook.com/akseniq71/videos/vb.100003609606725/1786763194787317/?type=2&video_source=user_video_tab 

 https://www.facebook.com/akseniq71/videos/vb.100003609606725/1786717044791932/?type=2&video_source=user_video_tab

I.                Цели:

Клубът има за цел да стимулира у учениците интерес към различните музикали стилове и танци и най-вече към ритмичната музика. Да възпита у тях добър музикален слух и чувство за ритмика. Да подобри двигателната култура и начина им на живот. Да възпита естетически вкус към облеклото и външния им вид.

II.              Очаквани резултати:

Умения за работа в екип. Отговорност, дисциплинираност. Подобряване на физическата форма и външния вид. Предизвикване на желание за участие в публични изяви. Преодоляване на стеснителността, повдигане на самочувствието и увереността в себе си.

 

Клуб "Играя и творя" с ръководител Валентина Ангелова

линк към дейности: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=169914321192959&id=100045231761253

Цели на клуба:

 Дейността на клуба има за цел да развие творческото въображение и естетическо отношение на учениците към бита. Да създаде у тях трудови навици и дисциплина. Да развие сръчност и умения за художествено моделиране, апликиране и прилагане на различни техники на работа. Да изгражда правилно отношение към природата и екологично възпитание.

 Очаквани резултати:

 В клуба участват ученици от V до VІІ клас, които искат да приложат своите творчески фантазии на практика. Да добият теоретични знания за различните начини на рисуване, моделиране, декупаж, конструиране и др.Да добият практически умения за изработванена предмети с отпадъчни и подръчни материали, които да са оригинални и естетически издържани.


 Клуб "Художествено слово" с ръководител Соня Беремска

линк към дейности: Клуб "Художествено слово"

Цели:

Да овладеят умения,чрез средствата на словото и други изкуства, артистично да интерпретират художествени творби, за да постигнат емоционално въздействие върху зрителите. Да опознаят и обикнат света на театъра. Възпитание на приобщаване към общочовешките ценности. 

Очаквани резултати:

По ядро 1. Езикови компетентности: Повишаване на правоговорната и езиковата култура на учениците. Повишаване на функционалната им грамотност, обогатяване на речника им.

По ядро 2. Литературни компетентности: Провокиране на интереса към книгата. Развиване на читателски и естетически вкус на учениците в клуба. Да развият умения за възприемане на литературен текст и неговите послания - да разберат, че изразителното четене вече е на интерпретация на тескт. Умение за артистично интерпретиране и за влизане в образи на герои при драматизации. 

По ядро 3. Социокултурни компетентности: Повишаване на естетическата и обща култура на учениците, както и мотивацията им да се изявяват в извънкласни и извънучилищни прояви, чествания, празници. Повишаване на увереността в себе си, в откриване на силата на словото като начин на изразяване на собствената си индивидуалнност.

По ядро 4. Моите текстове: Писане на авторски и художествени текстове и изразителното им четене пред публика.


Клуб "Тенис на маса" с ръководител Йордан Пенкьовски

линк към дейности: Клуб "Тенис на маса"

Цели на клуба:

В дейността на клуба учениците ще могат да познават и разграничават основни изисквания, понятия и правила в този вид спорт , ще подобряват физическата си дееспособност и ще обогатяват двигателния си опит. Ще формират отношение и интерес към този вид спорт и свързаните с него образователни, здравни и социални аспекти, ще вземат участие в спортни състезания, ще се научат да изградят чувство за съпричастност и ще го използват за социална интеграция и общуване.

Очаквани резултати:

Учениците ще се научат да демонстрират способност за свободно владеене на захвата на хилката, придвижване и удар, ще формират способност за контролиране на мускулните усилия на ръката за посока, скорост и сила под въздействието на хилката. Изпълняване на индивидуални действия в спортната игра.

 

Клуб "Здравословно хранене" с ръководител Милена Светлозарова

линк към дейности на Клуб "Здравословно хранене"

 Очаквани резултати: 

Учениците да научат за:

1. Ролята на храните за поддържането на добро здраве;

2. Специфичните хранителни потребности на възрастовите групи;

3. Рисковете от популярните напоследък диети;

4. Ще усвоят механизъм за баланс между хранителен прием и физическа активност с цел постигане на здравословен модел а живот. 

Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот " - "Първи стъпки в плетенето", "Изработване на мартеници и гривни"