Равен достъп до училищното образование в условията на кризи

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН).

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:
- Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
- Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
- Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

В обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) и работа с образователни платформи са включени 16 първокласници от ОУ "Христо Ботев" в 3 групи. Обученията се осъществяват по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, чиято цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Издадени 16 сертификата на ученици успешно преминали обучение. С включването в обучения на всички първокласници се цели да се подпомогне осъществяването на плавен и безболезнен преход от предучилищно към училищно образование в електронна среда. 

Проведени са и краткосрочни обучения за усъвършенстване на уменията на педагогически специалисти за преподаване при ОРЕС с цел осигуряване на качествено и безпроблемно обучение. До момента са сформирани 2 групи с 13 педагогически специалисти, 13 от които вече са придобили сертификати за успешно преминат курс на обучение и са повишили уменията си в използването на ИКТ в учебния процес; използване на образователни ресурси за преподаване и обучение от разстояние; обработка на данни, презентации и др. в рамките на учебния процес, както и в работа с оборудване.По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ са проведени и краткосрочни обучение на 18 родители и образователен медиатор, като са сформирани 4 групи. Анализи показват, че част от родителите са изпитали затруднения да помагат на децата си при участие в ОРЕС и са отделяли повече време, за да ги подкрепят, отколкото при присъствените занятия. Обученията целят да осигурят преодоляване на тези затруднения и да намалят риска от отпадане на учениците от образователния процес. Дейностите, които се изпълняват са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19. Проектът е насочен както към подпомагане на техническото обезпечаване на образователната система, така и към осигуряване на условия за провеждане на ОРЕС, и се стреми да гарантира създаването на равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети и на всички образователни етапи. До момента по проекта са доставени за ученици 3 преносими технически устройства и 5 – за педагогически специалисти.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката.

 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ ,,РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ"

 Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи

 Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда

 Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаван/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда

 Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда ( в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)

´ По дейност 1: ОУ „Христо Ботев“, с. Бреница получи технически средства за педагогически специалисти и ученици, за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. За нуждите на педагогическите специалисти бяха осигурени със средства от проекта 5бр. лаптопи. Бяха предоставени 2бр. лаптопи на ученици в неравностойно положение по време на КОВИД епидемията.´ По Дейност 2 в ОУ „Христо Ботев“, с. Бреница бяха обучени 25 ученици. Дейността е насочена към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучения от разстояние в електронна среда, т.ч. работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднение при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда. Дейността обхвана ученици от първи клас, които трябва да осъществяват прехода от предучилищна към училищно образование в електронна среда. В обучението на ученици се включиха записаните в първи клас на учебната 2021-2022г. И 2022-2023г. Изпълнението на дейността протече при изработен график,утвърден от учителя по Информационни технологии- Капка Кузманчовска -  ръководител на групите обучения и утвърден от директора в удобно за учениците и учителите време. Проведеното обучение на учениците бе с продължителност 4 учебни часа и за успешното обучение им бяха издадени сертификати. Темата на обучението беше „Придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“. Обучението помогна на обучаемите и изгради у тях възможности за практическо приложение на информационните и комуникационните технологии в дейностите по време на образователния процес в електронна среда.´ Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. Темата на обучението: Работа с интерактивен дисплей. В обучението взеха участие 13 педагогически специалисти. Продължителността на обучението беше 6 академични часа. Педагогическите специалисти получиха сертификати за успешно завършено обучение по Дейност 3.


´ Дейност 4 – Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание.)  Дейността включва провеждане на краткосрочни обучения на образователни медиатори и родители на ученици от първи клас, както и родители на ученици със специални образователни потребности за работа в платформи, с оглед подпомагане на учениците в тяхното обучение от разстояние в електронна среда. Родителите и образователните медиатори бяха запознати от близо с платформата за обучение от разстояние Microsoft teams, както и възможностите, които тя предлага.
Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот " - "Първи стъпки в плетенето", "Изработване на мартеници и гривни"