Административни услуги

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

1. Издаване на удостоверение за завършен клас от начален етап (първи, втори, трети).
 2. Издаване на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

3. Издаване на удостоверение за преместване на ученик. 


4. Издаване на удостоверение за завършен клас.


5. Свидетелство за основно образование.

6. Дубликат на свидетелство за основно образование.


2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА/ИЗДАВАНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Чл. 128, чл. 129, чл.130 от ЗПУО

Наредба №8/ 11.08.2016г за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

3. ОРГАН, КОЙТО ПРЕДОСТАВЯ АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА/ИЗДАВА ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

Директор на училището

4. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА/ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ, ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
 

Администрация на училището:
- главен счетоводител Диляна Михайлова
- касиер Галина Патлиджанска

работно време: 
8:00 - 12:30
13:00 - 16:30

телефон за връзка:
09145 24-14

електронен адрес:
OU_brenitsa@abv.bg


1. Издаване на удостоверение за завършен клас от начален етап (първи, втори, трети). - не се изисква заявление

2. Издаване на удостоверение за завършен начален етап на основно образование. - не се изисква заявление

3. Издаване на удостоверение за преместване на ученик. - изисква се заявление

4. Издаване на удостоверение за завършен клас. - изисква се заявление

5. Свидетелство за основно образование. - не се изисква заявление

6. Дубликат на свидетелство за основно образование. - изисква се зявление

5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ: НИВО НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ИНТЕРНЕТ АДРЕС, НА КОЙТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ

Услугата не се предоставя по електронен път

6. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

            Безсрочен

7. ТАКСИ ИЛИ ЦЕНИ

           Не се дължат

8. ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Регионално управление на образованието
Министерство на образованието и науката

9. РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА

Отказът за издаване на съответен документ се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд.10. ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГАТА

електронен адрес на институцията - ou_brenitsa@abv.bg11. НАЧИНИ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА.

Лично /от родител/ настойник на ученика/ чрез упълномощено лице.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот " - "Първи стъпки в плетенето", "Изработване на мартеници и гривни"