Форми на обучение

Училищното обучение се осъществява в дневна самостоятелна и индивидуална форма на обучение.

Условието  и редът за  организирането и провеждането на осъществяваните училищни форми на обучение се определят в правилника за дейността на училището.

Дневна форма на обучение - присъствена форма, която се провежда в рамките на установените с режима на училището учебни дни /чл.106 от ЗПУО/;  Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули. В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна организация на учебния ден, спортните дейности и часа на класа. 

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена, при която учениците се подготвят самостоятелно за изпит по учебни предмети, съгласно училищния учебен план и се организира за:
 - ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, установени с медицински документ издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма.
- ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12 ал. 2:
- ученици с изявени дарби:
- лица, навършили 16 години:
Лицата подават писмено заявление до директора на училището.
Условията и редът за провеждане на изпитите се определят със заповед на директора.
Изпитите се провеждат в съответствие с ДОС за системата за оценяване. В един ден не могат да се провеждат повече от един изпит.Учениците, които в рамките на двете сесии през учебната година не са се явили на нито един изпит се отчитат за отпаднали от класа. За включване в обучението те отново трябва да подават заявление. Заявлението се подава до 05.09 всяка година.
На група ученици от самостоятелна форма на обучение директорът със заповед определя учител, който да бъде класен ръководител на групата. Ръководителите на групата попълват личните картони на учениците, проследяват всяка изпитна сесия и информират ръководството за резултатите от проведената сесия.

Чл. 111. (1) В индивидуална форма може да се обучават:

- ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;

- ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове; 

ученици с изявени дарби;

- ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4;

- учениците в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 - 4.

(2) Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка.

(3) Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл. 95.

(4) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 1, т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични условия, а в случаите по ал. 1, т. 4 - и в център за подкрепа за личностно развитие.

(5) По преценка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и на лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик е настанен в болница, обучението в индивидуалните учебни часове се осъществява от: 1. болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа за личностно развитие; училището и центърът за подкрепа за личностно развитие се определят от началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата; 2. училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които ученикът се обучава - когато са в същото населено място, в което е болницата; 3. училище и/или център за подкрепа за личностно развитие извън случаите по т. 2, определени от началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата.

 

 График за септемврийската изпитна сесия за учебната 2019/2020 г. самостоятелна форма на обучение за оформяне на  годишна оценка  по следните учебни предмети:

1.Английски език - 01.09.2020г 13:00ч. VІІ клас

2.Информационни технологии -  02.09.2020г 13:00ч. VІІ клас

3.География и икономика -  03.09.2020г 13:00ч. VІІ клас

4.Музика  -  04.09.2020г 13:00ч. VІІ клас

5.Физика и астрономия -  08.09.2020г 13:30ч. VІІ клас

6.Изобразително изкуство -  09.09.2020г 13:00ч.  VІІ клас

7.Английски език /ИУЧ/ -  10.09.2020г 13:00ч. VІІ клас

 

 График за юнската изпитна сесия за учебната 2019/2020 г. самостоятелна форма на обучение за оформяне на  годишна оценка  по следните учебни предмети:

1.Английски език - 18.06.2020г 14:00ч.  V, VІ и VІІ клас

2.Информационни технологии -  19.06.2020г 13:00ч.  V, VІ и VІІ клас

3.География и икономика -  22.06.2020г 13:00ч.  V, VІ и VІІ клас

4.Музика  -  23.06.2020г 13:00ч.  V, VІ и VІІ клас

5.Човекът и природата -  24.06.2020г 11:00ч.  V и VІ клас

6.Физика и астрономия -  24.06.2020г 13:30ч.  VІІ клас

7.Изобразително изкуство -  25.06.2020г 13:00ч.  V, VІ и VІІ клас

8.Английски език /ИУЧ/ -  26.06.2020г 13:00ч.  V, VІ и VІІ клас


График за януарската изпитна сесия за учебната 2016/2017 г. самостоятелна форма на обучение за оформяне на  годишна оценка  по следните учебни предмети:


1.Бълг. език и л-ра – 18.01.2017 г. 14.00 ч. V, VІ, VІІ и VІІІ кл. І ет. каб. № 13

2.Бълг. език и литература/ЗИП/– 30.01.2017 г. 14.00 ч.V,VІ и  VІ­ІІ  кл. І ет.каб.№ 13

3.Математика – 19.01.2017 г. 14.00 ч. –V, VІ, VІІ и VІІІ клас ; І ет.каб.№ 13           

4.Математика ЗИП – 31.01.2017 г. 14.00 ч. – V, VІ и VІІ клас ; І ет.каб.№ 13

5.История и цивилизация – 20.01.2017 г.  14.00 ч. – V,VІ, VІІ и VІІІ клас ;    І ет.каб.№ 17

6. Химия и опазване  на окол.среда  – 23.01.2017 г.14.00 ч. – VІІ и VІІІ клас;  І ет.каб.№ 13

7.Биология и здр.образование – 24.01.2017 г.14.00 ч. –VІІ и VІІІ клас ;           І ет.каб.№ 17

8.ДТИ  – 25.01.2017 г.14.00 ч. – VІ клас ;І ет.каб.№ 17

9.Технологии и предприемачество–V клас 25.01.2017 г. 14.00 ч. І ет.каб.№ 13

10.  Технологии – 25.01.2017 г.VІІ и VІІІ  клас 14.00 ч. І ет.каб.№ 13 

11.ФВС – 26.01.2017 г. V, VІ, VІІ и VІІІ   клас – 14.00 ч. Физкултурен салон

Коментари

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот " - "Първи стъпки в плетенето", "Изработване на мартеници и гривни"