ГЦОУД

През учебната 2023/2024г. за учениците, които се обучават в дневна форма на обучение в ОУ "Христо Ботев" с.Бреница се организират следните форми на обучение:

от I до VII клас - самостоятелен блок


I - II клас група ГЦОУД -  /10 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност, 1 - занимания по интереси/. Часовете се водят сутрин, самоподготовките следобяд - по чл.20/1/,т.1.

III клас група ГЦОУД -  /9 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност, 1 - занимания по интереси/. Часовете се водят сутрин, самоподготовките следобяд - по чл.20/1/,т.1.

IV клас група ГЦОУД -  /10 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност, 1 - занимания по интереси/. Часовете се водят сутрин, самоподготовките следобяд - по чл.20/1/,т.1.

V - VII клас група ГЦОУД - /9 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност, 1 - занимания по интереси/ по чл.20/1/,т.1.

VI - VII клас група ГЦОУД -  /9 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност/ 1 - занимания по интереси по чл.20/1/,т.1През учебната 2022/2023г. за учениците, които се обучават в дневна форма на обучение в ОУ "Христо Ботев" с.Бреница се организират следните форми на обучение:

от I до VII клас - самостоятелен блок

I - II клас група ГЦОУД -  /10 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност, 5 - занимания по интереси/. Часовете се водят сутрин, самоподготовките следобяд - по чл.20/1/,т.1.
III клас група ГЦОУД -  /10 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност
IV клас група ГЦОУД -  /10 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност
V - VI клас група ГЦОУД - /9 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност, 1 - занимания по интереси/ по чл.20/1/,т.1.
VII клас група ГЦОУД -  /9 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност/ 1 - занимания по интереси по чл.20/1/,т.1


През учебната 2021/2022г. за учениците, които се обучават в дневна форма на обучение в ОУ "Христо Ботев" с.Бреница се организират следните форми на обучение:

II, VI и VII клас - смесен блок на обучение
I, III, IV и V клас - самостоятелен блок

I клас група ГЦОУД -  /10 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност, 6 - занимания по интереси/. Часовете се водят сутрин, самоподготовките следобяд - по чл.20/1/,т.1.
II клас смесен блок -  /10 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност, 5 - занимания по интереси/ по чл.20/1/,т.2.
III-IV клас група ГЦОУД -  /10 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност, 10 - занимания по интереси/ по чл.20/1/,т.1.
V клас група ГЦОУД - /10 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност, 2 - занимания по интереси/ по чл.20/1/,т.1.
VI клас смесен блок -  /10 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност, 2 - занимания по интереси/. Смесено обучение по чл.20/1/,т.2.
VII клас смесен блок -  /12 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност/ по чл.20/1/,т.2.


През учебната 2020/2021г. за учениците, които се обучават в дневна форма на обучение в ОУ "Христо Ботев" с.Бреница се организират следните форми на обучение:

II, VI и VII клас - смесен блок на обучение
I, III, IV и V клас - самостоятелен блок

I клас група ГЦОУД -  /10 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност, 6 - занимания по интереси/. Часовете се водят сутрин, самоподготовките следобяд - по чл.20/1/,т.1.
II клас смесен блок -  /10 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност, 5 - занимания по интереси/ по чл.20/1/,т.2.
III-IV клас група ГЦОУД -  /10 - самоподготовка, 10 - организиран отдих и физическа активност, 10 - занимания по интереси/ по чл.20/1/,т.1.
V клас група ГЦОУД - /10 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност, 2 - занимания по интереси/ по чл.20/1/,т.1.
VI клас смесен блок -  /10 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност, 2 - занимания по интереси/. Смесено обучение по чл.20/1/,т.2.
VII клас смесен блок -  /12 - самоподготовка, 5 - организиран отдих и физическа активност/ по чл.20/1/,т.2.

През учебната 2019/2020г. за учениците, които се обучават в дневна форма на обучение в ОУ "Христо Ботев" с.Бреница се организира целодневна организация на учебния ден. Тя включва провеждането на учебни часове по училищен учебен план и следобедни дейности:

 • Блок А - организиран отдих и спорт - 2 часа
 • Блок В - самоподготовка - 2 часа
 • Блок С - занимания по интереси - 2 часа
Първата група е сборна група I и II клас с ръководител Капка Кузманчовска. Групата се състои от 28 ученика.
линкове към дейности на групата: 
 
Втората група е сборна група III и IV клас с ръководител Катерина Георгиева. Групата се състои от 28 ученика,  от които 14 момичета и 14 момчета.
линкове към дейности на групата:


 
Третата група е сборна група V, VI и VII клас. Групата се състои от 28 ученика,  от които 18 момичета и 10 момчета.
В тази група часовете по Самоподготовка се ръководят от Валентина Ангелова (учител по История и цивилизации и География и икономика) и Соня Беремска (учител по Български език и Литература), а часовете Занимания по интереси се ръководят от Христина Каменовска (учител по Математика) и Йордан Пенкьовски (учител по ФВС).
линкове към дейности на групата:
 
Великденски кошници: 
Учебната 2012/2013г.

Училището ни е включено в реализиране на проекта "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес е разработена на основание заповед на Министъра на образованието, младежта и науката. Целта е да се регламентират условията и реда за провеждане на целодневната организация. Програмата включва всички дейности в полуинтернатните групи като обхваща, както техните различия, така и общите им характеристики предвид постигане на качествен образователно-възпитателен процес.
През учебната 2012/2013 година учениците от І до VІІ клас се обучават целодневно в 6 групи. В следобедните часове са включени:
 • Блок А - организиран отдих и спорт - 2 часа
 • Блок В - самоподготовка - 2 часа
 • Блок С - дейности по интереси - 2 часа

ГРУПИТЕ РАБОТЯТ ПО  

ПРОЕКТ BG051РО001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес"

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

   

 ПИГ І КЛАС

 

В ПИГ І клас има 21 ученика, от които 6 момчета и 15 момичета. В часовете по самоподготовка учениците подготвят уроците и пишат домашните си под контрола на учителя. Извършват се допълнителни упражнения върху новия материал с цел по-доброто усвояване.

В групата се дава възможност на децата от различни социални групи да се опознаят и общуват. С дейностите: рисуване, апликиране, моделиране и др. в часовете по занимания по интереси учениците развиват  логическото си мислене, сръчност и умение за работа в група (екип). А в часовете по организиран отдих и спорт се провеждат различни състезателни игри, които обогатяват двигателната култура и укрепват здравето на децата. 

 

  

ПИГ ІІ КЛАС 

Ние сме ученици от втори клас - Полуинтернатна група целодневно обучение на ОУ "Христо Ботев", с.Бреница
Снимка на групата

 Следобедните часове прекарваме заедно в групата. Там обядваме в стола на училището, спортуваме, лудуваме, танцуваме, рисуваме. Това ни помага да преодоляваме трудностите, прави ни по-силни и уверени, прави ни истински приятели.
Не забравяме и най-важното - да се подготвим за следващия ден. Трудните задачи решаваме с лекота, а четенето и писането е лесно, защото верен помощник ни е г-жа Маринска.

 

 

 

 

 

 

 


НЕПОВТОРИМИ ТВОРБИ ОТ ПРИРОДНИ МАТЕРИАЛИ


 

 

ЗАЕДНО НАПРАВИХМЕ И НАШЕТО ДЪРВО...

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДЪРВОТО НА ПРИЯТЕЛСТВОТО 

 

 КНИГОРАЗДЕЛИТЕЛ

    

 

 

 

 

 

 

 

ЗЛАТНА ЕСЕН Е ДОШЛА

    

ЗА СТАРАНИЕТО ГОЛЯМО ВСИЧКИ ДЕЦА ПОЛУЧАВАТ БРАВО!

 

  ПИГ ІІІ КЛАС

Групата се състои от 24 ученика. В часовете учениците подготвят уроците си под контрола на учителя. Правят се корекции, ако има пропуски.

Извършват се допълнителни упражнения върху новия материал с цел по-пълнотоусвояване.

Дава се възможност за общуване и опознаване между децата от различни социални групи.

С игрите в часовете по дейности по интереси се развива логическото мислене, сръчността и умението за общуване между учениците.

В тях се рисува, апликира, моделира. А в часовете по организиран отдих и спорт се провеждат различни по вид игри, състезания и щафети. 

  ПИГ ІV клас

Групата се състои от 29 ученика. Под ръководството на учителя учениците подготвят уроците си за следващия ден. Формират се умения и навици за самостоятелност в работата, активизира се вниманието им за да могат да се постигнат желаните резултати. Много добре трябва да серазпознават възможностите на всеки ученик от класа, за да се има предвид продъжителността и изпълнението на поставените задачи по различните учебни предмети.

С игрите в часовете по дейности по интереси се развива логическото мислене, сръчността, умение за социализация. За това се разглеждат различни теми: моделиране, апликиране, рисуване, играят различни игри, решават ребуси, кръстословици, дискутират по различни теми.

В часовете по организиран отдих и спорт учениците активно почиват от натоварването от учебните часове чрез игри на открито, разходки в парка, като целта е закаляване и укрепване на организма при различни температурни изменения.

 

ПИГ V и VІІ клас  

В тази група са обхванати 21 ученика - 17 ученика от V клас и 4 ученика от VІІ клас. Пътуващите ученици са 5 на брой, от съседното село Лазарово.
В часовете по организиран отдих и спорт посещаваме ученическия стол, в който има осигурен безплатен обяд за всички деца от групата, а в останалата част от времето организираме игри със състезателен характер, щафетни игри, народна топка, футбол, танци и др.
В часовете по самоподготовка се подготвяме за следващия учебен ден - пишем домашни, учим уроци.
При наличие на засилен интерес от страна на учениците по даден учебен предмет се отделя повече време и се работи по-задълбочено. Когато се наложи търсим съдействие от преподавателя по съответния учебен предмет.
В часовете за занимания по интереси учениците проявяват своята индивидуалност и съчетават полезното с приятното. Беседваме на различни теми, с които се подпомага нравственото и естетическото възпитание, обогатява се светогледа на учениците. Работата в групата се разнообразява с различни логически игри, забавна математика, настолни игри, беседи, апликации, моделиране, оригами и др. 

 

Занимания по интереси


 

 


ПИГ VІ клас

    Групата се състои от 20 ученика с възпитател Ваня Стоянова. 

    Нашето ежедневие е изпълнено с ползотворна работа, положителни емоции и добри резултати в учебно-възпитателния процес. 


Коментари

 1. «Когда я как владелец малого бизнеса в сложной ситуации подавал заявку на ссуду для покупки своего здания, обычные банки сказали, что не могут мне помочь. Г-н Бенджамин, кредитный специалист, сел со мной, выслушал мою ситуацию и решил, что я стою рискуем. Вот и мы, 5 лет спустя, и я только что продлил свой кредит еще на 7 лет. Я не смог бы купить свое здание без помощи г-на Бенджамина, и буду им навсегда обязан им за то, что они дали мне шанс, когда никто другой не стал бы ".
  Я порекомендую вам связаться с кредитным специалистом г-ном Беном по приведенной ниже информации, если вам понадобится финансовая помощь. Г-н Бен Контактное лицо Whats-App: + 1-989-394-3740, а также электронная почта: 247officedept@gmail.com

  ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

Популярни публикации от този блог

Избирам да спортувам и да живея здравословно 2015г.

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот " - "Първи стъпки в плетенето", "Изработване на мартеници и гривни"